Select Page

Energoefektivitātes pārvaldības sistēmas ieviešana uņēmumos, kuri atbilst lielā energopatērētāja (LEP) statusam

Seminārs būs interesants:  LEP statusa uzņēmumi, kuri otrajā ciklā ir izvēlejušies pašu spēkiem ieviest ISO 50001 standartu.

Ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus valstī, semināru organizējam tiešsaistē.

Semināra norises laiks: saskaņojot ar visiem semināra dalībniekiem.

Noklausoties tiešsaistes, klātienes vai online kursu, Jūs saņemsiet sertifikātu. (Saņemt sertifikātu var klātienē vai pa pastu).

Programmas īstenošanas ilgums (apjoms): Energoefektivitātes pārvaldības sistēmas  ISO 50001:2018 kursu paredzēts uzsākt saskaņojot ar visiem dalībniekiem. 2. nedēļas ar intensitāti 2 nodarbības mēnesī, kopā – 24-32 stundas praktiskās nodarbības visiem kopā un viena dienas aktivitātes katra dalībnieka uzņēmumā. Lai droši varētu veikt sertifikāciju un sagatavot ziņojumu Ekonomikas ministrijai.

Semināra īss apraksts:

Ieinteresētie LEP uzņēmumi pieredzējušu pasniedzēju vadībā pēc TCC izstrādātas metodikas apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas un projekta gaitā ievieš standartam ISO 50001:2012 atbilstošu energopārvaldības sistēmu savā uzņēmumā.

 Nodarbības notiek pēc kolokvija principa – teorija ļoti koncentrētā formā; reāla praktiskā piemēra (pasniedzēju sagatavota  vai kāda uzņēmuma, kurš devis atļauju) prezentācija un analīze; mājas uzdevumi uz nākamo nodarbību – izstrādāt iepazīto tēmu savā uzņēmumā.

Nākamā nodarbība sākas ar to, ka grupas dalībnieki, kuri to vēlas, prezentē paveikto un grupa diskutē par paveikto uzdevumu, tā priekšrocībām un  neskaidrībām vai neprecizitātēm.

 Nodarbības notiek klātienē / attālināti, kā katram dalībniekam izdevīgāk un kā atļauj epidemioloģiskie noteikumi. Iepriekš piesakot, bez papildus samaksas nodarbības var apmeklēt arī vairāki viena uzņēmuma dalībnieki. Nodarbību praktiskā daļa (sākot no 4. nodarbības) var notikt arī klientu objektos, ja dalībniekiem ir tādas iespējas un vēlēšanās.

 

Semināra plāns:

  1.nodarbība    LR EM likumdošanas prasības, termiņi, iespējamie risinājumi. Iepazīšanās ar kolēģiem. Sava uzņēmuma prezentācija.  Energoefektivitātes filozofija, EPS būtība un pamatprincipi, turpmāko nodarbību grafika saskaņošana. Ievads ISO vadības sistēmu standartu grupā, ISO 50001:2018 struktūra, prasības dokumentācijai.

2. nodarbība EPS jomas un robežu noteikšana. Pamatdarbības vadība. Atbildības, pilnvaras, organizatoriskā struktūra, amatu apraksti. Augstākās vadības atbildība, EPS politika. Datu pieeja, datu iegūšanas metodes, datu kvalitāte.

3. nodarbība Energosnieguma rādītāji (ESR) un bāzes līniju noteikšana. Ērti pārskatāmu datu sistēmas izveidošana. Energoplānošana. Galvenā EPS dokumenta – Energonovērtējuma – sastāvdaļas. Monitorings, mērījumi, analīze (1. daļa ).

4. nodarbība Galvenā EPS dokumenta – Energonovērtējuma – sastāvdaļas. Monitorings, mērījumi, analīze. (2. daļa). EPS rokasgrāmata. Mērķi, plāni, pasākumi. Energopārvaldības rīcības plāns. Energorisku identifikācija. Vadības pārskata ziņojuma sastādīšana. Ziņojumi Ekonomikas ministrijai MK Not. Nr. 668 2. un 5. pielikumi.

 5. nodarbība Procesu dokumentēšana. Dokumentu un protokolu vadība, ārējās izcelsmes dokumentu identifikācija un vadība. Normatīvo aktu (regulas, likumi, MK noteikumi, līgumi ar klientiem) prasības. Apmācība, informētība, kompetence. Iekšējās komunikācijas, ārējie sakari.

 6. nodarbība EPS iekšējais audits, auditoru apmācība. Korektīvās un preventīvās darbības. Sertifikācijas process. Ko pārbauda sertifikācijas auditori, kā izturēties sertifikācijas procesā.

 7. nodarbība Uzņēmuma apmeklējums, individuālas konsultācijas katra programmas dalībnieka uzņēmumā 1-2 dienas)

 8. nodarbība Dalība ārējā (sertifikācijas) auditā, palīdzība atklāto novērojumu vai neatbilstību novēršanā.

 Pēckontakts (pēc 12 mēnešiem)          Palīdzība sagatavoties 1. uzraudzības auditam.

pasniedzēji

Normunds Reips, (ISO 50001:2018 standarta prasību speciālists),

Raivo Rudus (ISO 50001:2018 standarta vadošais sertifikācijas auditors),

Maksims Bartušēvičs (Neatkarīgu ekspertu reģistrā reģistrēts eksperts ēku energoefektivitātes jomā, siltuma un elektroenerģijas analīzes speciālists). Konsultanti kopš 2017. gada ir ieviesuši energopārvaldības sistēmu vai tās moduļus vairāk kā 30 uzņēmumos, sagatavojuši Energobilances ziņojumus vairāk kā 40 uzņēmumiem.

Dalības maksa: EUR 1500 + PVN (vai individuāli vienojoties) – Energoefektivitātes pārvaldības sistēmas  izstrāde un ieviešana, lai pieteiktos, lūdzu aizpildiet formu:

Jautājumi? Droši sazinieties +371 27845506 vai diana.busa@persc.lv

Visi kursi